You are currently viewing การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

9 สิงหาคม 2565 นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 พร้อมกับการเปิดห้องประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom meeting เพื่อสื่อสารไปให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอร่วมรับฟัง ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าวตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร