คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณนานิคม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่าย ร่วมดำเนินการจัดงานจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรณา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานลงนามถวายพระพรชัยมงคล เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่จังหวัดสกลนคร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรณา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นการออกให้บริการด้านการเกษตรเชิงรุก แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร และประชาชน ณ จุดเดียว โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่าย ในโอกาสนี้ได้มอบสิ่งของให้กับผู้แทนเกษตรกร มอบพันธุ์พืชผักและสารชีวภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์พืชไร่ สารปรับปรุงบำรุงดิน พันธุ์สัตว์น้ำ และเอกสารสิทธิ์ที่ทำกิน (สปก.) พร้อมเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จากหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน จำนวน 23 คลินิก ได้แก่ 1.คลินิกส่งเสริมการเกษตร 2.คลินิกพืช 3.คลินิกข้าว 4.คลินิกหม่อนไหม 5.คลินิกปศุสัตว์ 6.คลินิกศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ 7.คลินิก ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 8.คลินิกประมง 9.คลินิกศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 10.คลินิกดิน 11.คลินิกชลประทาน 12.คลินิกสหกรณ์ 13.คลินิกตรวจบัญชี 14.คลินิกกฎหมาย สปก. 15.คลินิกยางพารา 16.คลินิกศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 17.คลินิกศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี 18.คลินิกศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดหนองคาย 19. คลินิกเศรษฐกิจการเกษตร 20. คลินิกสภาเกษตรกร 21. คลินิก หจก.ยันมาร์สกลนคร 22.คลินิก บริษัท คูโบต้าปิติแทรกเตอร์ และ 23. คลินิกประเมินผล และเยี่ยมชมการจัดแสดงกิจกรรมของนักเรียน เยี่ยมชมสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน YSF และสินค้าจากฟาร์มตัวอย่างและเครืออข่าย