ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ปี 2561

รายการพื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)ผลผลิต (ตัน)ผลผลิต/ไร่ (กก.)
นาข้าว (รวม)2,280,935948,754
1. ข้าวเจ้านาปี524,833183,167349
2. ข้าวเหนียวนาปี1,663,199713,512429
3. ข้าวเจ้านาปรัง3,1611,461462
4. ข้าวเหนียวนาปรัง89,74250,615564
ไม้ยืนต้น (รวม)183,06570,812
5. ยางพารา176,26748,241274
6. ปาล์มน้ำมัน6,79822,5713,320
ไม้ผล (รวม)11,99676,719
7. มะม่วง1,4176,6524,696
8. พุทธา1353512,600
9. กล้วยน้ำว้า6,79055,6788,200
10. กล้วยหอม1,6677,9854,790
11. แก้วมังกร6553,0884,715
12. หมากเม่า1,3322,9652,226
พืชไร่ (รวม)133,798733,122
13. มันสำปะหลัง80,601253,8133,149
14. อ้อยโรงงาน50,179470,9309,385
15. ถั่วลิสง279131468
16. ยาสูบ380137360
17. มันเทศ10161,560
18. มันฝรั่ง2,3498,0973,447
พืชสวน (รวม)18,84170,194
19.มะเขือเทศโรงงาน9,56940,4774,230
20. ข้าวโพดหวาน1,0152,1322,100
21. ข้าวโพดฝักสด2,3654,3991,860
22. ข้าวโพดฝักอ่อน4475651,265
23. พริก1,8683,5121,880
24. แตงโม3,16117,2885,469
25. แตงกวา811812,240
26. แคนตาลูป1394353,130
27. ฟักทอง1961,2056,150
ไม้ดอกไม้ประดับ5874
28. กล้วยไม้40401,000
29. กุหลาบ18341,870
รวมทั้งสิ้น2,628,6931,899,675