บทบาท ภารกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัด

แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ ดังนี้

# ฝ่ายบริหาร

 1. ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
 4. บริหารจัดการงบประมาณประจำปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

# กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรด้านการ
  ผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อผนวกเป็นแผนพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัด และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในจังหวัด
 2. พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัด รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การปลูกพืชผลผลิต
  การเกษตรวิสาหกิจชุมชน และข้อมูลมือสองอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรในระบบสารสนเทศ
 3. ศึกษา พัฒนาวิธีการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปรับปรุงกระบวนการ
  ทำงานในพื้นที่ พัฒนาบุคลากรและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในจังหวัด
 4. สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริม
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนของชุมชน
 5. สนับสนุนสำนักงานเกษตรอำเภอในการจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร และ
  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอ
 6. ติดตามประเมินผลรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเกษตรจังหวัด
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

# กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

 1. ศึกษาพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนของชุมชน องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
 3. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
 4. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
 5. สนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
 6. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัด
 7. ประสานและดำเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

# กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

 1. ศึกษา พัฒนาและวางแผนการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตร
 2. ศึกษา พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
 3. ดำเนินการส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตและการให้บริการทางการเกษตร
 4. ดำเนินการตามแผนงาน โครงการมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ประสานการแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร ได้แก่ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
 5. ประสานการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ และโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ
 6. สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลิตและการจัดการผลผลิต
 7. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและจัดกรผลผลิตในจังหวัด
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

# กลุ่มอารักขาพืช

 1. ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานด้านการอารักขาพืชในจังหวัดและดำเนินการ
  ตามแผนงานโครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช
 2. สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช
 3. ศึกษา พัฒนา รูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่น และถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืช ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ และเกษตรกร
 4. ให้บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีการอารักขาพืช
 5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานด้านการอารักขาพืชในจังหวัด
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย