รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

[embeddoc url=”https://sakonnakhon.doae.go.th/province/wp-content/uploads/2022/05/สรุปรายงานผลประเมินความพึงพอใจ2565.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]