You are currently viewing เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเกษตรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model

เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเกษตรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model

วันนี้ (27 ม.ค.2566) นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเกษตรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการใช้นวัตกรรมทางการเกษตร แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นักวิชาการสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เกษตรจังหวัด พรัอมนักวิชาการสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ พร้อมนักวิชาการศูนย์ปฏิบัติการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น 80 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านคำข่า ตำบลไร่ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร อีกด้วย