ประวัติสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่เลขที่ 1859/25 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ในเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน ทิศตะวันตกติดถนนศูนย์ราชการ ตรงข้ามสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง(ใหม่) ทิศใต้จรดสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง(เดิม) ทิศตะวันออกติดถนนรัฐบำรุง ทิศเหนือติดกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

เดิมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร มีที่ทำการอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 กระทรวงมหาดไทยได้อนุญาตให้กรมส่งเสริมการเกษตรใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ ในตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร จำนวน 5 ไร่ 2 งาน และกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อสร้างอาคารที่ทำการ โรงเก็บวัสดุ พร้อมบ้านพักข้าราชการ ในปลายปี พ.ศ. 2521 อาคารเลขที่ 1859/25 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ถึงปัจจุบันนี้