นายประยงค์ ภูดินทราย
เกษตรจังหวัดสกลนคร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางวราภรณ์ ทักษิณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวสีเมือง อุตนาม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาววิไลลักษณ์ คำมุลตรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวสุรีรัตน์ ลีทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวทัศดาภรณ์ สุวรรณไตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววรัญญา จิเหิบ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวปิยพร เศรษฐีธร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอรวรรณ ภูนาโคก
เจ้าพนักงานธุรการ
นายไวพจน์ สีนวลแล
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางสุปราณี ระวังดี
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นายณัฐพัชญ์ นันท์พงศ์ภัค
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวศิริลักษณ์ เจริญโภคทรัพย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวกนกวลี องอาจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสุจินต์ มูลแอด
เจ้าพนักงานธุรการ

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นางสาวนลินี ทองรุณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นางพัชริน อุทัยสา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางรุ่งอรุณ โสมูล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวจุติพร ประทุมทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายรัตนชาติ เกียรติภูมิวัฒนา
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายวุฒิกาฬ ใยพันธ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวพัชราภรณ์ กอสิงห์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางณัฏฐมน ทองนำ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวบุษกร เดชาพิทักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มอารักขาพืช

นางคณาภรณ์ ศูนย์ศร
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

นางสาวนงลักษณ์ โคตรสมบัติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวแพรวพยัพ นามปากดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายศราวุฒิ หาไชย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ