เกษตรกรมีความรู้ มีทักษะด้านการผลิตการเกษตร องค์กรเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกรเข้มแข็งช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน

มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า บริการ ทีมงานหนึ่งเดียว เชี่ยวชาญทุกระดับ ยึดมั่นคุณธรรม นำการเปลี่ยนแปลง
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ให้มีความเข้มแข็ง สามารถผลิตสินค้า บริการ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดพึ่งพาตนเองได้

2. ให้บริการด้านวิชาการ ข้อมูล ข่าวสาร ส่งเสริมอาชีพ ให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และครือข่าย

3. ศึกษา วิจัย จัดเก็บ รวบรวม จัดทำสถิติข้อมูล เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร