นายประยงค์ ภูดินทราย

ตำแหน่ง : เกษตรจังหวัดสกลนคร
โทร. : 042732979
โทรสาร : 042732979
e-mail : sakonnakhon@doae.go.th

ดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท เกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548
 • ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539
ประวัติการทำงาน 
 • .
 • .
 • .

ตำแหน่งอื่นๆ 

 • .
 • .
 • .

เกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

 • .
 • .
 • .
 •