ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2

แผนพัฒนาการเกษตรจังหวัดสกลนคร

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการกรมส่งเสริมการเกษตร (สำหรับเจ้าหน้าที่)

ปีงบประมาณ 2566 จังหวัดสกลนคร

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2566

แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ค ( Farmbook )

แบบฟอร์ม

...

รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน

พฤษภาคม 2566

เมษายน 2566

มีนาคม 2566

กุมภาพันธ์ 2566

มกราคม 2566