You are currently viewing ประกาศการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

ประกาศการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

ประกาศการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจขอให้ผู้สมัคร ตรวจสอบข้อมูล และปฏิบัติตามประกาศนี้ ดังนี้ 1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รายละเอียดตามลิงค์นี้ https://drive.google.com/…/12mh9xhvQUzoCFforzR… 2. กำหนดส่งหลักฐาน ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.โดยสามารถส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง หรือส่งทางเมลล์ Kasetsakonnakhon@gmail.com เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 1) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตร จำนวน 1 ฉบับ 2) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง 3) สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาแสดงผลการเรียน 4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ 6) หนังสือใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ 7) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ประเมินโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams ขอให้ผู้สมัครสอบดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ในเครื่องมือสื่อสารของท่าน เพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-teams/download-app และขอให้ศึกษาการใช้งานโปรแกรมนี้ด้วย