You are currently viewing ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ (นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสกลนคร

ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ (นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสกลนคร

วันนี้ (5 มิ.ย.2567) นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนโพนยางคำ ตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์สหกรณ์โพนยางคำ พร้อมทั้งเป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ สหกรณ์โคขุนโพนยางคำ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

***************************************
ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร /ข่าว