การประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน ตุลาคม 2566

วันนี้ (31 ต.ค.2566) สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร โดย นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ตุลาคม 2566 ครั้งที่ 10/2566 ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ของจังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้อง และข้อราชการอื่นๆ ที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานตามภารกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการเกษตร

ทั้งนี้ ก่อนวาระการประชุมได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอารักขาพืช หลักสูตร ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนานักอารักขาพืช ปี 2566 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการจัดอบรมระหว่าง เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2566 ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 8 รายวิชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ เรื่องการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชและการจัดการที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยจังหวัดสกลนครมีเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการอบรมตามเงื่อนไขและได้รับประกาศนียบัตร ทั้งสิ้น จำนวน 19 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

***************************************

ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร /ข่าว