You are currently viewing การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2/2566

การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2/2566

📣📣การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2/2566
📍วันนี้ (7 ส.ค.2566) เวลา 08.30 น. นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมชี้แจงกำหนดแนวทางการดำเนินการและข้อราชการที่สำคัญจากส่วนกลางให้สำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการทราบ บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น 40 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร /ข่าว