You are currently viewing โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3/2566

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3/2566

📣📣จังหวัดสกลนครจัดงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3/2566”

📍วันนี้ (25 พ.ค.2566) นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 โดยมี นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ ณ จุดเดียว ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วครบถ้วนทุกด้าน และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง เป็นการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

มีกิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย การจัดนิทรรศการความรู้ การจัดหน่วยให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 27 คลินิก ได้แก่ คลินิกส่งเสริมการเกษตร คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกหม่อนไหม คลินิกปศุสัตว์ คลินิกศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ คลินิกอาหารสัตว์ คลินิกประมง คลินิกศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด คลินิกดิน คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกตรวจบัญชี คลินิกกฏหมาย สปก. คลินิกยางพารา คลินิกศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลินิกศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี คลินิกศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย คลินิกประเมินผล คลินิกสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร คลินิกฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ คลินิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คลินิก Young Smart Farmer คลินิกวิสาหกิจชุมชน และ คลินิก ศพก.แปลงใหญ่ โดยมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรกว่า 200 คน