You are currently viewing ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดสกลนคร (SCP) ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดสกลนคร (SCP) ครั้งที่ 2/2566

📣📣ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดสกลนคร (SCP) ครั้งที่ 2/2566

📍วันนี้ (29 พ.ค.2566) นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดสกลนคร (SCP) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 และพิจารณาปรับเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ คือ ศพก.ส่องดาว และศพก.เต่างอย ซึ่งจะต้องมีการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลการจัดชั้นแปลงใหญ่ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เพื่อรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ โดยมี นายฉัตรชัย ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร