You are currently viewing การติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2566

การติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ (17 ก.พ.2566) นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ให้การต้อนรับ นางวรนุช บูรภักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ในการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการเติมเต็มองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของแปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลบึงทวาย แปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย และแปลงใหญ่หวายตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร