You are currently viewing เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมโครงการ “อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร” (สภากาแฟ ครั้งที่ 4/2566)

เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมโครงการ “อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร” (สภากาแฟ ครั้งที่ 4/2566)

วันนี้ (8 ก.พ.2566) นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมโครงการ “อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร” (สภากาแฟ ครั้งที่ 4/2566) เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาจังหวัดและแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ซึ่งในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ศาลจังหวัดสกลนคร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร และสภาทนายความจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยมีนางสาวนิโลบล หิรัญรัศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนหน่วยงานเจ้าภาพจัดงาน กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกล่าวถึงบทบาท ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน และชมการแสดง “ศาลจำลอง” ณ ศาลจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร