You are currently viewing การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 30

การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 30

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 30การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2565